Promocja Ekopuzzle 32 Spacer po lesie MUDUKO :: 23,00 zł ::.
Wyszukiwarka
Wydawnictwo
Ostatnio oglądane
Polityka prywatności
Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”). Właściciel Sklepu oświadcza, iż dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodne z Rozporządzeniem RODO.

Administrator Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”):

Właściciel Sklepu - Sebastian Janik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janik Sebastian Golden Group, zarejestrowaną przez Ministra Gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres siedziby: Kościańska 30/1 , 61-112 Poznań (adres do doręczeń pozostaje taki sam); NIP:665-276-95-63; REGON: 301968214; tel.: (adres e-mail: sklep@aleksiazka.pl, telefon kontaktowy: 669588658) – dalej również jako: „Administrator” – przetwarza dane osobowe użytkowników sklepu internetowego działającego pod adresem www.aleksiazka.pl (dalej jako: „Sklep”).

Dane Osobowe


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe” lub „Dane”).

 

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, natomiast wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa (m.in. Administrator stosuje bezpieczny protokół SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji Danych w sieci Internet).

 3. Każdy Klient korzystając z usług oraz funkcjonalności oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu lub korzystający ze Sklepu bez korzystania z usług oraz funkcjonalności, o których mowa powyżej, powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Klient nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Sklepu, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Sklepu.


Zakres Danych zbieranych przez Administratora


Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane Klient podaje lub pozostawia korzystając ze Sklepu tj. w szczególności:


 1. Dane podane przez Klienta w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Sklepu, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Sklepu (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, dane teleadresowe: nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, numer faksu) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Sklepu udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);

 2. Dane pozostawiane przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies).


W każdym przypadku podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Klienta, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku niepodania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Sklepu.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz jego dane kontaktowe:


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może skontaktować przy wykorzystaniu poniższych danych kontaktowych:


Inspektor Ochrony Danych Osobowych Aleksiazka.pl - Sebastian Janik, Kościańska 30/1 , 61-112 Poznań, sebastian.janik@terazgry.pl, 669588658.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą, z którą każdy Klient może kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Klienta z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych.


Cel przetwarzania Danych

Dane Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie Klientom korzystania z usług oraz funkcjonalności Sklepu (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do wykonania Umowy);

 2. realizacja umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu lub Umowy (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do wykonania Umowy);

 3. odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Klientów (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do wykonania Umowy),

 4. wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora);


Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Klienta (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.


Odbiorcy Danych


Dane Osobowe Klientów mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, dostawcą usług księgowych i in.,

 2. podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 3. wyjątkowo – odbiorcom z państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Klienta lub jeżeli będzie to uwarunkowane inną podstawą w obowiązujących przepisach prawa.


W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Klientów na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Klientów wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Klient zostanie poinformowany o możliwości przekazania Danych Osobowych odbiorcom z państw trzecich.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych

Każdemu Klientowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;

 2. prawo do żądania sprostowania Danych;

 3. prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:

  1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;

  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

  6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;

 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);

 7. prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi).


W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 669588658 lub kontakt mailowy pod adresem sklep@aleksiazka.pl.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w przypadku jego wyznaczeniu przez Administratora).


Polityka Cookies


Klient korzystający ze Sklepu (niezależnie od korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu) przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że:

 1. podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;

 2. Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Klienta w formie plików typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Sklepu;

 3. ograniczenie lub zabronienie pojawiania się plików typu cookies w ramach urządzeń końcowych Klienta może negatywnie wpłynąć na korzystanie ze Sklepu;

 4. Sprzedawca może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby podjęcia działań prawnych, wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu lub Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia naruszeń, czy też zgłoszenia reklamacyjne.


Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputer, telefon, smartfon, tablet). Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Klienta. Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.


Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie i skorzystanie z wszystkich funkcjonalności oraz usług Sklepu, w tym umożliwienie wkładania do i zapamiętywania towarów w koszyku, rozpoznawanie zarejestrowanych Klientów. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa. Pliki cookies pozwalają Administratorowi analizować anonimowe statystyki dotyczące np. liczby odwiedzin strony, długości odwiedzin i źródeł odwiedzin.


Obejrzenie zawartości plików cookies zapisanych na dysku jest możliwe przy użyciu odpowiednich narzędzi.Rodzaje plików cookies, cele i sposoby ich użycia w Sklepie:

 1. Pliki cookies sesji – to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki Klienta do momentu opuszczenia strony internetowej Sklepu, są one obowiązkowe dla poprawnego działania Sklepu i poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu.

 2. Pliki cookies trwałe – są wykorzystywane w celu zwiększenia funkcjonalności Sklepu dla Klienta lub gromadzenia anonimowych danych statystycznych. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce Klienta znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Klienta ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do Sklepu przy każdych odwiedzinach Sklepu. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi” (ang. tracking cookies). W naszym Sklepie używamy stałych cookie w poniższych celach:

  1. Koszyk – jeśli Klient korzysta z „koszyka” w Sklepie, cookie zapisze informacje o towarach w koszyku; jeśli Klient nie dokończy zakupów i powróci do Sklepu za jakiś czas, Sklep użyje cookie, aby odtworzyć zawartość tego koszyka, po to aby nie było konieczne ponowne przechodzenie przez cały proces zakupów;

  2. Rozpoznawanie Klienta – jeśli Klient jest zalogowany w Sklepie i opuści go na jakiś okres czasu, po czym ponownie wejdzie do Sklepu, plik cookie umożliwi identyfikację Klienta bez konieczności jego ponownego logowania;

  3. Informacje o ruchu w Sklepie – tego typu cookie jest używane do dostarczania Administratorowi ważnych, anonimowych informacji o ruchu w Sklepie oraz sposobie ich użycia przez odwiedzających (przykładem raportu z tego typu danymi jest np. dzienna liczba odwiedzin Sklepu); do zbierania tych danych używamy narzędzia Google Analytics – informacja dotycząca obsługi plików cookies przez to narzędzie zanjduje się na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Usuwanie i blokada plików cookies


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta.


UWAGA: Klient w każdym momencie może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu. Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji "pomoc" w swojej przeglądarce lub korzystając z poniższych linków:

 1. Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

 4. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 5. Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/


Blokada plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.


Niedokonanie zmiany ustawień w przeglądarce w zakresie plików cookies oznacza, że mogą być one zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Administrator może przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Postanowienia końcowe


W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu oraz właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.