Wyszukiwarka
Wydawnictwo
Ostatnio oglądane
Wymiana i zwroty

Wymiana i zwroty

1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru na inny. Aby było to możliwe wymieniany towar nie może być używany ani nosić żadnych śladów korzystania, musi pozostać w oryginalnym opakowaniu.
2. Przed odesłaniem produktu wymienianego należy skontaktować się z obsługą Sklepu w sprawie dostępności i rezerwacji nowego produktu.
3. Wymieniany produkt należy odesłać na adres: Sebastian Janik, Kościańska 30/1 , 61-112 Poznań. W przesyłce poza produktem powinien znaleźć się dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura) oraz informacja, na jaki produkt ma zostać wymieniony.
4. W przypadku wymiany na inny produkt klient jest zobowiązany ponieść koszty ponownej wysyłki pod wskazany adres. W tym celu należy dokonać przelewu na podany na stronie numer konta lub bezpiecznie umieścić właściwą kwotę w przesyłce.
5. Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy, termin ten wygasa z upływem 14 dnia od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące informacje: a) nazwę towaru; b) cenę; c) datę zwrotu; d) imię i nazwisko osoby zamawiającej; e) numer zamówienia lub numer aukcji; f) numer konta; g) podpis Klienta; h) dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dołączone do zwracanego towaru. Odesłanie towaru bez niniejszego oświadczenia lub jakiejkolwiek pisemnej informacji spowoduje wydłużenie terminu zwrotu środków.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz towar można wysłać mailowo na adres sklep@terazgry.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: Sebastian Janik, Kościańska 30/1 , 61-112 Poznań.
9. W przypadku zakupu treści elektronicznych istnieje możliwość odstąpienia od umowy tylko do momentu, gdy przesłany link z zawartością nie został otwarty, nawet jeśli nie minęło ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy.
10. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa w punktach powyżej, Właściciel Sklepu zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Właściciela Sklepu – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Sklepu otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia.
11. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem. Środki są zwracane na podane przez Klienta konto bankowe.
12. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar Właścicielowi Sklepu na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go pocztą w trybie zwykłym, Właściciel Sklepu o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Właściciel Sklepu zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru proszę dołączyć dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Właściciel Sklepu uprzejmie prosi - o ile to możliwe - o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.